Komplexné právne služby

Danišovič - Danišovičová

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIAPotrebujete pomôcť?

O nás

Danišovič – Danišovičová je advokátska kancelária poskytujúca komplexné právne poradenstvo, exaktnú znalosť slovenského práva a vysoký štandard poskytovania právnych služieb, flexibilný a osobný prístup k vybaveniu záležitosti klienta zameraný na výsledok.

Právne služby poskytujeme širokej základni klientov, pre ktorých pripravujeme právne analýzy, stanoviská a návrhy riešení, vypracovávame návrhy zmlúv. Poskytujeme komplexnú právnu podporu obchodným spoločnostiam. Klientov zastupujeme pri uplatňovaní nárokov na súde či ich obrane. Poskytujeme poradenstvo tým klientom, ktorí potrebujú objasniť svoje právne možnosti a navrhujeme ich riešenia.

Naša filozofia

Kladieme dôraz na efektívne riešenie, teda také, ktoré klientovi zabezpečí splnenie jeho zámeru pri čo najmenších nákladoch a v čo najkratšom čase. Ku každému klientovi u nás pristupujeme individuálne, len tak môžeme pre klienta dosiahnuť naplnenie jeho očakávaní.

Riadime sa princípmi profesionality, nezávislosti, korektnosti a dôslednosti. Cieľom je úspech našich klientov.


 • 01/

  Právo
  obchodných
  spoločností

  Právo
  obchodných
  spoločností

  V oblasti práva obchodných spoločností poskytujeme kompletné právne poradenstvo týkajúce sa zakladania spoločností, čo obvykle zahŕňa prípravu príslušných korporátnych dokumentov, právne úkony súvisiace so získaním živnostenského oprávnenia, podanie príslušných návrhov na Obchodný register.

  V štádiu po založení spoločnosti poskytujeme právne služby v procese vykonávania akýchkoľvek zmien v rámci „obchodného života“ spoločnosti, či už ide o prevody obchodných podielov, rozdelenie, zlúčenie, splynutie alebo zmenu právnej formy spoločnosti. Taktiež poskytujeme právne služby súvisiace s ukončením podnikateľskej činnosti spoločnosti a jej zániku, resp. jej prípadnej likvidácie. Naša kancelária disponuje zaručeným elektronickým podpisom, čo pre klienta znamená výraznú úsporu pri platení súdnych poplatkov.

  V rámci práva obchodných spoločností poskytujeme najmä nasledovné služby:

  • vypracovanie a zmeny príslušných korporátnych dokumentov (zakladateľské zmluvy, spoločenské zmluvy, stanovy)
  • zvýšenie, zníženie základného imania spoločnosti, nepeňažné vklady príprava valných zhromaždení spoločností a členskej schôdze družstva
  • rozdelenie a prevody obchodných podielov, akcií a vypracovanie príslušnej transakčnej dokumentácie zmeny právnej formy spoločnosti, zlúčenie, splynutie a rozdelenie spoločnosti
  • zrušenie spoločnosti, likvidácia a zánik spoločnosti
  • ochrana záujmov spoločnosti pred záujmami štatutárnych orgánov spoločnosti, zákaz konkurencie
  • úprava právnych pomerov v rámci spoločností, ochrana a zastupovanie záujmov minoritných spoločníkov a minoritných akcionárov
  • plnenie registračných povinností voči živnostenskému, obchodnému registru, daňovému úradu
  • zastupovanie spoločností v príslušných konaniach pred živnostenským registrom, obchodným registrom, daňovým úradom a úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
  • kompletné právne poradenstvo štatutárnym orgánom spoločnosti a iné.
 • 02/

  Obchodné
  právo

  Obchodné
  právo

  Poskytujeme najmä nasledovné služby:

  • komplexné právne poradenstvo v oblasti obchodného práva
  • tvorba a pripomienkovanie obchodných zmlúv
   a iných právnych dokumentov
  • zastupovanie v sporoch z obchodnoprávnych vzťahov
  • právna pomoc subjektu pri vstupe na podnikateľský trh
  • ochrana pred zneužitím hospodárskej súťaže
  • kompletný právny audit a právne analýzy z oblasti obchodného práva
  • zmenkové a šekové právo, právo cenných papierov
 • 03/

  Vymáhanie
  pohľadávok

  Vymáhanie
  pohľadávok

  V procese vymáhania pohľadávok klientov sa vždy zameriavame na celkovú efektívnosť a úspešnosť uplatnenia pohľadávok voči dlžníkom. Za týmto účelom vždy pred uplatnením pohľadávky posudzujeme právny stav pohľadávky; len takto je možné zistiť, či pohľadávku možno uplatniť s očakávaním úspechu vo veci.

  Taktiež individuálne posudzujeme právny status dlžníka, najmä z pohľadu jeho ďalších zistiteľných záväzkov, súdnych sporov alebo prípadnej existencie konkurzných alebo reštrukturalizačných konaní. V procese vymáhania pohľadávok je našou snahou navrhnúť klientovi riešenie, ktoré spĺňa predpoklad úspešnosti a efektívnosti. Spolupracujeme s viacerými exekútormi a správcami konkurznej podstaty.

  V súvislosti s vymáhaním pohľadávok poskytujeme najmä nasledovné služby:

  • správa a uplatňovanie pohľadávok v súdnom konaní alebo mimosúdnym spôsobom
  • zisťovanie právneho a ekonomického statusu dlžníkov
  • dispozičné úkony s pohľadávkami (postúpenie pohľadávok, započítanie, zabezpečenie pohľadávok)
  • zastupovanie dlžníkov – príprava splátkových kalendárov, dohody o odklade splatnosti, námietky voči exekúcii
  • právna analýza portfólia pohľadávok veriteľa
  • právny audit pohľadávok pri záujme klienta o kúpu pohľadávok
  • kapitalizácia pohľadávok vkladom do základného imania spoločnosti
  • zastupovanie klientov v exekučnom konaní
  • uplatnenie pohľadávok v konkurze alebo reštrukturalizačnom konaní, spolupráca s exekútormi a správcami konkurznej podstaty
  • a iné
 • 04/

  Konkurzné
  právo

  Konkurzné
  právo

  Naša kancelária poskytuje právnu podporu vo viacerých konkurzných a reštrukturalizačných konaniach.

  Po prijatí nového zákona o konkurze a reštrukturalizácii sme sa zaoberali aj právnym poradenstvom a zastupovaním klientov v reštrukturalizačných konaniach, ktoré predstavujú nový typ insolvenčného konania. Vzhľadom na jeho charakter je pre nás dôležité, aby klientove záujmy boli vždy ochránené v čo najväčšej možnej miere, a aby klient nebol v reštrukturalizácii poškodený.

  V súvislosti s konkurzným právom poskytujeme najmä nasledovné služby:

  • zastupovanie veriteľov v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach
  • prihlasovanie pohľadávok
  • zastupovanie počas konkurzu
  • zastupovanie v incidenčných žalobách
  • a iné
 • 05/

  Právo
  nehnuteľností

  Právo
  nehnuteľností

  Nehnuteľnosti sú špecifické svojou trvácnosťou a zvyčajne aj značnou majetkovou hodnotou. Pri nadobúdaní alebo predaji nehnuteľnosti je preto potrebné minimalizovať možné riziká, ktoré sa môžu pri predaji alebo kúpe nehnuteľností vyskytnúť.

  Vždy preto komplexne posudzujeme právny stav nehnuteľnosti, ktorá sa má stať predmetom kúpy alebo predaja.

  V tejto oblasti poskytujeme najmä:

  • komplexný právny audit nehnuteľností
  • príprava komplexnej dokumentácie pri výstavbe nehnuteľností, jej financovaní a následnej správe
  • vypracovávanie kúpnych či iných zmlúv na základe ktorých sa scudzuje vlastníctvo
  • príprava a pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie v procese zabezpečenia záväzkov nehnuteľnosťami (záložné práva, vecné bremená a iné ťarchy)
  • zmluvné zabezpečenie property managementu
  • nájomné a podnájomné vzťahy
  • právne zastúpenie v sporoch ohľadne nehnuteľností (žaloby o určenie vlastníckeho práva, spory o vydržanie)
  • dispozičné úkony s pozemkami, rozdelenie a zlúčenie pozemkov, zmena druhu pozemkov, vyňatie pozemkov z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
  • právne poradenstvo súvisiace s pozemkovými úpravami
  • zastupovanie v územnom stavebnom konaní
  • a iné
 • 06/

  Občianske
  právo

  Občianske
  právo

  Oblasť občianskeho a rodinného práva zahŕňa širokú škálu vzťahov. Pre klientov zabezpečujeme napríklad:

  • kompletné právne poradenstvo v oblasti občianskeho práva
  • zmluvy podľa Občianskeho zákonníka
  • zastupovanie klientov vo veciach ochrany osobnosti
  • zastupovanie klientov v sporoch o náhradu škody a vydania bezdôvodného obohatenia
  • príprava zmluvných dokumentov z oblasti záväzkového práva
  • právne zastúpenie klientov pred súdmi a inými orgánmi štátnej správy, pri urovnaní sporov
  • zastupovanie klientov v dedičskom konaní
  • a iné
 • 07/

  Zmluvné
  právo

  Zmluvné
  právo

  V rámci našej činnosti poskytujeme komplexné právne služby v oblasti prípravy a pripomienkovania zmlúv, pričom ide najmä o obchodné, finančné, občiansko-právne zmluvy a zmluvy podliehajúce osobitnej regulácii.

  Pre klientov zabezpečujeme najmä:

  • zastupovanie pri rokovaniach o zmluvných podmienkach
  • vypracovávanie návrhov zmlúv
  • pripomienkovanie zmlúv
  • právny audit uzatvorených zmlúv a iné.
 • 08/

  Pracovné
  právo

  Pracovné
  právo

  V oblasti pracovného práva poskytujeme komplexné právne poradenstvo ako zamestnávateľom, tak aj zamestnancom a to najmä:

  • zastúpenie v pracovnoprávnych sporoch
  • príprava zmluvnej dokumentácie, pracovných zmlúv, organizačných poriadkov, pracovných poriadkov, interných smerníc zamestnávateľa
  • právne poradenstvo pri skončení pracovnoprávnych vzťahov, hromadné prepúšťanie
  • manažérske zmluvy medzi spoločnosťou a jej konateľmi
  • personálny lízing
  • a iné
 • 09/

  Rodinné
  právo

  Rodinné
  právo

  www.rozvodovy-pravnik.sk

  Poskytujeme zastupovanie na súde a právne poradenstvo v týchto veciach:

  • rozvody
  • zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti rodiča
  • zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti
  • určenie výživného
  • úprava styku s dieťaťom
  • osvojenie dieťaťa
  • medzinárodný únos dieťaťa
  • spory rodičov ohľadne podstatných vecí týkajúcich sa dieťaťa
  • vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Dôvera klientov je pre našu kanceláriu nielen trvalým záväzkom, ale aj stimulom neustáleho zvyšovania kvality služieb s vysokou profesijnou etikou a čestnosťou.
Martin Danišovič
Advokát
Lucia Danišovičová
Advokát

Náš proces

\ keď potrebujete, aby sa za vás niekto postavil...

Pozorne počúvame

\ zakladáme si na individuálnom prístupe

\ chceme klientovi rozumieť
1/4

Posúdime prekážky

\ identifikujeme možnosti klienta

\ prevedieme ho právnou spleťou
2/4

Vymyslíme stratégiu

\ je to o tom ako to je a ako by to mohlo byť
3/4

Stojíme vždy za vami

\ naša spolupráca s vami je aktívny proces

\ pracujeme dôsledne, vytrvalo a sme korektní
4/4

Kontakt

Sme tu pre Vás. Neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo emailom.